Menu

PM El-beregning

Erstatningsregler

write-593333_1280

1.
PM El-beregning ApS er alene ansvarlig for opmålingsfejl og mangler i de leverede beregninger i henhold til nedenstående pkt. 2 – 11.

2.
Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede tegninger og beskrivelser eller hvis rekvirenten har ændret beregninger ud over de i ”Generelle bemærkninger”, pkt. 9, nævnte arbejder.

3.
Der ydes ikke erstatning for de beregninger, eller dele af beregninger, som er udført som konsulentbistand og/eller i samarbejde eller samråd med rekvirenten.

4.
PM El-beregning ApS yder ikke erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for brugeren er eller burde være åbenlyse.

5.
På materiale- og akkordpriser, vedrørende de enkelte varer indregnet i beregninger ifølge pkt. 2 og 3, ydes der i tilfælde af fejl og mangler dog erstatning.

6.
Der ydes ikke erstatning for skønnede eller anslåede priser, satser o.l.

7.
PM El-beregning ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller nogen former for indirekte tab.

8.
Erstatning ydes alene for den del af opmålingsfejl, som andrager mere end 1 % af den samlede udregningssum, dog skal erstatningen kunne opgøres til mindst kr. 5.000,00 for at komme til udbetaling.

9.
Erstatning ydes kun til de firmaer, som hos PM El-beregning ApS har rekvireret beregningen og har fået arbejdet overdraget.

10.

Erkendte fejl erstattes med listepriser fratrukket rekvirentens dokumenterede rabatsatser for materialer, og EBA priser med tillæg af sociale ydelser for arbejdsløn. Erstatningen udregnes på baggrund af materiale- og EBA priser gældende på licitationstidspunktet.

11.
Hvis en opmålingsfejl menes konstateret, skal rekvirenten omgående skriftligt overfor PM El-beregning redegøre for den påberåbte fejl og eventuelle konsekvenser heraf. Under alle omstændigheder skal redegørelsen foreligge så tidligt, at en eventuel erstatningssag kan afgøres, før der til bygherren fremsendes slutopgørelse for entreprisen, eller den del heraf, som fejlen vedrører.

12.
Installatøren er pligtig at søge et eventuelt tab begrænset mest muligt, for eksempel ved genforhandling med bygherre og ved anmeldelse til eget forsikringsselskab.

13.
PM El-beregning ApS, selskabets forsikringsselskab eller selskabets rådgiver undersøger sagen og træffer afgørelse om, hvorvidt erstatning skal ydes og fastsætter i bekræftende fald erstatningens størrelse, som herefter vil blive udbetalt.

Har du spørgsmål til vores erstatningsregler, eller er noget uklart formuleret – kontakt os.

Vi udfører en nøje opmåling af el-opgaven på baggrund af udbudsmaterialet og prissætter de nødvendige materialer til projektet og den tilhørende arbejdsløn. Det giver dig det bedst mulige overblik.

Vi kan også beregne et overslag på el-opgaven, så du hurtigt kan udarbejde dit tilbud til kunden.